Ledarskapslabbet

Genom Ledarskapslabbet testar och experimenterar modiga barn- och ungdomsorganisationer sig fram till innovativa lösningar på nutidens och framtidens ledarskapsutmaningar.

Om Ledarskapslabbet

Bakgrund

En föränderlig värld med nya, engagerade ungdomsgenerationer kräver nya former av ledarskap. Ledarskapslabbet är ett unikt ledarskapsprogram där Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond tillsammans med modiga barn- och ungdomsorganisationer testar och experimenterar sig fram till innovativa lösningar på nutidens och framtidens ledarskapsutmaningar.

Ledarskapslabbet tillämpar en innovativ metod som ska stärka ledarskapet i barn- och ungdomsorganisationer – bortom invanda och traditionella arbetsformer.

I Ledarskapslabbet kommer barn- och ungdomsorganisationer att identifiera ledarskapsutmaningar, ta fram idéer på lösningar, våga testa dem, för att sedan omsätta dem i praktiken. Ledarskapslabbet investerar rikligt i de organisationer som deltar. Förutom stöd, resurser, kompetens och finansiering får deltagarna i en trygg miljö lära av såväl sina egna som andra organisationers misslyckanden.

Vår ambition är att skapa ett sammanhang där kreativiteten flödar, där idéer formas och där experimentlustan får gott om utrymme. På så sätt bidrar vi till att stärka ledarskapet i barn- och ungdomsorganisationer.

Vision

Ledarskapslabbets vision är att barn- och ungdomsorganisationer, genom stöd, resurser och med hjälp av innovativa metoder, får möjlighet att leda samhällsutvecklingen och finna de främsta
lösningarna på samhällets utmaningar.

Mål

Ledarskapslabbets fyra mål är att:

  • Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond ska tillsammans med utvalda barn- och ungdomsorganisationer testa och experimentera för att hitta innovativa lösningar på nutidens och framtidens ledarskapsutmaningar.
  • Ledarskapslabbets metoder för ett stärkt ledarskap ska vara till nytta för civilsamhällets föreningar och organisationer under en lång tid framöver.
  • Inspirera barn- och ungdomsorganisationer, och civilsamhället i stort, till liknande, nyskapande innovationssatsningar som syftar till att möta civilsamhällets utmaningar och behov.
  • Bidra till stiftelsens lärande och till att förbättra stiftelsens framtida bidragsutdelning.

Metod

Ledarskapslabbets metod är innovativ och ger utrymme, stöd och finansiering så att barn- och ungdomsorganisationer att våga testa och experimentera sig fram till nya former av ledarskap.

Läs mer

Håll koll på viktiga datum

I Ledarskapslabbet finns några viktiga datum att hålla koll på. Dessa är:

event30 Maj 2024

Lärandekonferens på Grand Hôtel

eventAugusti 2024

Lansering av lärdomar på gv90.se

event15 september 2024

Sista ansökningsdag för projekt

Ansökan

Ansökan är stängd.

Bakgrund

Ungdomsrörelsen i Sverige är stark och ungas engagemang är högt. Världen förändras allt snabbare och sätter press på ungdomsrörelsens ledarskap som ska stå i framkant. Ledarskapslabbet syftar till att stödja barn- och ungdomsorganisationer i att forma det nya ledarskapet som möter nutidens och framtidens ledarskapsutmaningar.

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond har tagit initiativ till Ledarskapslabbet och kommer att välja ut ett antal av ansökande barn- och ungdomsorganisationer som vill helhjärtat satsa, våga experimentera och lägga tid på att delta i detta unika ledarskapsprogram.

Ni behöver inte ha lösningarna men ni behöver ha modet att testa nytt och viljan att bli en framstående organisation inom ledarskap! Är ni redo att anta utmaningen och bidra till samhällsförändring? Det är vi!

Vem kan antas till programmet

check_boxIdeella föreningar som drivs av, med eller för unga människor och utan vinstintresse.

check_boxFöreningen ska vara verksam på nationell nivå, vilket innebär att föreningar med endast regional eller lokal verksamhet inte kan antas.

check_boxFöreningen ska vara demokratiskt uppbyggd, vilket bland annat innebär att medlemmarna ytterst ska ha makten att utse föreningens ledning och besluta om föreningens verksamhet och ekonomi. Därtill krävs att föreningen verkar inom ramarna för de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna.

Uppgifter vid ansökan

Föreningen ska i samband med ansökan lämna kontaktuppgifter till fyra av föreningens ledare (det vill säga styrelseledamöter, andra förtroendevalda, anställda, eller medlemmar med särskilt ledaransvar) som ska utgöra föreningens ”labbgrupp” under programmet. Av dessa ska minst tre vara under 30 år gamla vid ansökningstidpunkten och minst två vara ideellt aktiva i föreningen. Förtroendevald med arvode anses vara ideellt aktiv.

Föreningen ska i ansökan redogöra för

  1. föreningens nuvarande arbete med ledarskap,
  2. varför föreningen vill medverka i programmet
  3. vilka ledarskapsutmaningar föreningen skulle vilja hitta nya lösningar på genom programmet.

Föreningen ska till ansökan bifoga sina stadgar.

Villkor för medverkan

Föreningen ska i samband med ansökan förbinda sig att medverka i programmet i enlighet med de villkor som anges nedan.

check_boxFöreningen ska vara en aktiv deltagare i programmet, både vad gäller obligatoriska moment och i eget arbete däremellan. Föreningen ska tillse att tillräckliga resurser och tid finns inom föreningen för ett fullgott deltagande.

check_boxArbetet inom ramen för programmet ska vara väl förankrat inom föreningen, inklusive i föreningens styrelse, vilket bland annat innebär att föreningens ledning och förtroendevalda löpande ska hållas informerade om hur programmet fortlöper.

check_boxFöreningen ska vara delaktig i spridningen av de kunskaper och lösningar som framkommer under programtiden såväl internt inom föreningen som till utomstående, samt samtycka till att stiftelsen sprider sådana kunskaper och lösningar vidare i sin verksamhet.

check_boxHela labbgruppen ska medverka vid samtliga obligatoriska träffar under programtiden. Eventuell byte av deltagare i labbgruppen kräver godkännande av stiftelsen. Detta gäller även om föreningen vill byta deltagare på grund av att en deltagares förtroendeuppdrag eller anställning upphör.

check_boxDet grundbidrag samt eventuella övriga bidrag ur ”bidragspotten” som föreningen erhåller inom ramen för programmet ska användas i enlighet med det syfte för vilket de lämnats.

check_boxFöreningen ska lämna redovisning över hur medlen använts, senast sex månader efter utgången av respektive kalenderår som programmet pågår. Redovisning ska ske i enlighet med de riktlinjer som stiftelsen meddelar.

Om föreningen inte följer villkoren för programmet och inte heller efter uppmaning av stiftelsen förändrar sitt beteende, kan stiftelsen besluta att stänga av föreningen från fortsatt medverkan i programmet. Stiftelsen kan då också besluta att utbetalade bidrag ska återbetalas helt eller delvis.

Om föreningens redovisning över hur mottagna medel används är bristfällig eller om det av redovisningen framgår att medel använts för annat syfte än för vilket de lämnats kan stiftelsen också besluta att utbetalade bidrag ska återbetalas helt eller delvis.

Beslut om antagning

Beslut om antagning av förening till programmet fattas av styrelsen för Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond på förslag från en antagningsgrupp. Om det bedöms lämpligt kan stiftelsen begära att deltagarna i labbgruppen deltar på en intervju med antagningsgruppen innan beslut om antagning fattas.

Antagna föreningar meddelas genom mail senast den 31 maj 2023. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Hur ni ansöker

Mellan den 3 april och den 30 april kommer ett ansökningsformulär att finnas här på hemsidan.

Om ni har frågor om ansökan, kan ni kontakta kanslichef Josephine Bladh via e-post: josephine.bladh@gv90.se.

Antagna organisationer

De 9 antagna organisationerna är:

Ensamkommandes förbund

Förbundet Vi Unga

JUS – Judiska Ungdomsförbundet i Sverige

RFSL Ungdom

Popkollo

RUM – Riksförbundet Unga Musikanter

Röda Korsets Ungdomsförbund

Sveriges Elevkårer

Sverok – Spelkulturförbundet

Frågor och svar

Här kan ni hitta vanliga frågor och våra svar på dem.