Stiftelsens struktur och historia

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond har sedan 1949 stöttat ideell ungdomsverksamhet på initiativ från Gustav V.

Vår historia

Till Konung Gustaf V:s 90-årsdag 1948 skapades en fond för att hedra Konungen på födelsedagen. Det beslöts vid ett möte med statsminister Tage Erlander, överståthållaren och rikets landshövdingar.

En särskild kommitté, Kungakommittén, med statsministern som ordförande, tillsattes för att närmare planera insamlingsverksamheten. Kommittén beslöt bland annat om följande åtgärder:

Att ge ut en ny femkronorssedel till en överkurs av fem kronor, att ge ut jubileumsfrimärken till en överkurs av tio öre, att genom telegrafverket tillhandahålla en lyxtelegramblankett mot en extra avgift av en krona (som delades lika mellan fonden och Nationalföreningen mot tuberkulos), samt att försälja en jubileumsnål med Konungens namnchiffer och ett färgfotografi på Konungen.

Den 8 mars 1949 överlämnade statsministern två miljoner kronor till Konungen, som beslöt att de insamlade medlen skulle bilda Konung Gustaf V:s 90-årsfond.

Konungen framhöll då följande:

”Det skulle glädja Mig, om den fond, som Sveriges folk i år velat instifta, verksamt kunde komma att bidraga till främjandet av ungdomens frivilliga, ideella verksamhet, som alltid legat Mig varmt om hjärtat”.

Den 10 juni 1949 fastställde Konungen stadgar för fonden. Samtidigt utsågs styrelse och huvudmän.

Stiftelsens ledning

Stiftelsen leds av en styrelse som bereder och fattar beslut om bidrag och stipendier. Styrelsen väljs av huvudmän som utsetts av kungen.

Styrelsen

GUNNAR BJÖRK, fv. Landshövding, Ordförande
EVA ÖNNESJÖ, fv. Organisationschef, vice Ordförande
SUZANNE FREDBORG, Kanslichef, Sekreterare
FREDRIK ENGSTRÖM, Advokat
JOSEPHINE BLADH, Ledarskapskonsult
MATS HANSSON, Ungdomsledare
PATRIK SCHRÖDER, Senior rådgivare

HANNA HALLIN, Hållbarhetschef, suppleant
CARIN DERNULF, Generalsekreterare, suppleant
ANNA RYDBORG, Utbildningskonsulent, suppleant

Huvudmän

AXELSSON, Carl-Axel, fv. Byråchef
BAUER, Emma, sjuksköterska
BERGH, Stefan, Generalsekreterare
BJÖRK, Gunnar, fv. Landshövding
BLADH, Josephine, Ledarskapskonsult                     DERNULF, Carin, Generalsekreterare
ENGEL, Anne, Näringsfysiolog
ENGSTRÖM, Fredrik, Advokat
ERIKSSON, Monica, Förbundssekreterare
FREDBORG, Suzanne, Kanslichef
FURUSJÖ, Lena, Ekonom                                               GENC, Katrin, Ekonom

forts. huvudmän

HALLIN, Hanna, Hållbarhetschef
HANSSON, Mats, Ungdomsledare
JANSSON, Annika, Ungdomskonsulent
JOHANSSON, Bengt, Ungdomskonsulent
af MALMBORG, Marianne, Generalsekreterare
NILSSON, Göran, Ungdomskonsulent
PETTERSON, Anders, Ungdomskonsulent
SCHRÖDER, Patrik, Senior rådgivare
SEVELIUS, Bengt, fv. Generalsekreterare
WALLBERG, Linda, Strategisk handläggare
WERSÄLL, Fredrik, Riksmarskalk
ÖNNESJÖ, Eva fv. Organisationschef

Ansök om stöd
Nominera