Behandling av personuppgifter

Så här behandlar vi personuppgifter i vår verksamhet

Personuppgiftspolicy

Vi värnar om din personliga integritet. Denna information beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar uppgifter om dig och hur du kan tillvarata dina rättigheter.

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond (”Stiftelsen”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om fysiska personer som är kontaktpersoner hos organisationer som ansöker om stöd hos Stiftelsen, för uppgifter om fysiska personer som nomineras till Stiftelsens stipendium samt för uppgifter om fysiska personer som deltar vid Stiftelsens arrangemang m.m.

Uppgifter vi behandlar om dig

Normalt kommer de personuppgifter vi behandlar om dig från dig själv eller från någon inom din organisation i samband med ansökan om stöd, vid deltagande på evenemang som arrangeras av Stiftelsen eller vid nominering av stipendiater till Stiftelsens ungdomsledarstipendium. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan du normalt inte ansöka om stöd, delta på evenemang eller nominera någon person till stipendium.

De uppgifter vi behandlar om dig är person- och kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer, befattning, organisationstillhörighet samt uppgifter om ansökningar och nomineringar som du gör hos Stiftelsen. Vi behandlar också de övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med att vi behandlar ansökningar om stöd från Stiftelsen.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har samtyckt till det:

  • intern och extern publicering av bild, filmer och ljudupptagningar under vissa omständigheter.
  • hantering om uppgifter om allergier och specialkost vid deltagande vid evenemang

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

  • utseendet av stipendiater och mottagare av stöd.
  • administration av processer kring stöd och stipendier.
  • förandet av ett historiskt register över tidigare mottagare av stöd och stipendier
  • som ett stöd för forskning och administration.
  • intern och extern publicering av bild, filmer och ljudupptagningar under vissa omständigheter.

Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna genomföra en nominering- och ansökningsprocess på bästa sätt både för Stiftelsen, för de som nominerar och för de nominerade.

Vem som kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. T.ex. kan våra IT- och systemleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter.

 

 

Hur länge uppgifterna sparas m.m.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Uppgifter som saknar betydelse för framtida ansöknings- eller  nomineringsprocesser gallras i samband med att den aktuella processen avslutas. För att uppfylla lagkrav eller för att du har lämnat ditt samtycke till det kan vi komma att spara dina personuppgifter under en längre tidsperiod. Vissa uppgifter bevaras också under en längre tid för vetenskapliga och historiska forskningsändamål.

Alla personuppgifter vi behandlar behandlas i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgifterna lagras i fysiska- och IT-miljöer som använder säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Rimliga standarder för skydd av personuppgifter följs. Åtgärderna görs i syfte att förhindra otillåten eller olaglig behandling av uppgifterna om dig och oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller skada på, dessa uppgifter.

Rätten till information och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Stiftelsen om vilka personuppgifter vi behandlar och om användningen av de personuppgifter som rör dig. Om du anser att uppgifterna om dig är inkorrekta eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Rätten att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som görs för direktmarknadsföring.

Rätten till dataportabilitet

Du har också i vissa fall rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Frågor, synpunkter och klagomål

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt ber vi dig snarast anmäla detta till oss. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond, med organisationsnummer 802006-3890, adress Kungliga Slottet 111 30 Stockholm, telefon 073-589 62 89, e-post josephine.baldh@gv90.se och webbadress www.gv90.se.

 

Ansök om stöd
Nominera