- 04 feb, 2021

Inspiration från tidigare projekt: Centralasiengrupperna

”Strengthening Youth Leaders in Central Asia and Sweden var ett treårigt internationellt projekt.

Fokus var på att skapa kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan unga ledare från Kirgizistan, Tadzjikistan, Uzbekistan och Sverige.Tematiskt berörde projektet ämnen som mänskliga rättigheter, genus, demokratiskt ledarskap, organisatorisk utveckling och icke-diskriminering. Projektdeltagarna bestod av unga ledare från Centralasiengrupperna och dess partnerorganisationer i olika länder i Centralasien.

Genom både kortare och längre utbyten fick deltagarna möjlighet att medverka i workshops, seminarier och studiebesök hos olika civilsamhällesaktörer. Detta innebar att deltagarna fick ökad kunskap om civilsamhället, dess förutsättningar och utveckling i Sverige såväl som i Centralasien, samt större förståelse för projektets olika tematiker. En annan aspekt av projektet var att det främjade stärkt ledarskapsförmåga och etablerandet  av internationella nätverk, vilket i flera fall ledde till konkreta samarbeten och partnerskap.